PRIORITEITEN

Onderstaand vind u de prioriteiten waar wij als dorpsraad de focus op hebben

Riolering

Sinds lange tijd wordt er met de gemeente gesproken over het volledig aansluiten van MeerselDreef op het riolerings netwerk. Dit is een prioriteit welke de dorpsraad hoog op de agenda heeft staan.

In 2019 zijn er een 3-tal dossiers samengevoegd onder de noemer 'Riolering' omdat dit efficiënter gaat zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Gelijktijdig aan het aansluiten op de riolering zal de gemeente ook de werken uitvoeren rondom aanleg fietspad naar de Mosten en het onderbrengen van een aantal bovengrondse elektriciteit leidingen.

Verkeersveiligheid Dreefke

Vanuit de ouderraad is dit onderwerp aangestipt in de dorpsraad om dit op te gaan volgen. Uiteraard iets waar we ons achter scharen aangezien dit om de veiligheid van onze kinderen gaat.

Voornaamste doel van dit punt is het verbeteren van verkeersveiligheid rondom het schooltje. Dit kan zijn door middel van het invoeren van eenrichtingsverkeer of door het realiseren van een 'School-straat'.

Dit onderwerp is nu deel van de agenda van het projectteam 'School-straten' vanuit de gemeente. Afgelopen November is er een vertegenwoordig van dit projectteam langs geweest om de situatie te bespreken en te beoordelen. De verkeersituatie zal nu verder meegenomen worden in de planning van het dossier 'School-straten'. Eind Februari horen de schooldirecteuren van de omliggende dorpen wanneer hun school aan bod komt om de verkeersveiligheid op te pakken. Medio februari hierover dus meer.

Senioren woningen

Het realiseren van meer senioren woningen is, naast het verbeteren van de verkeersveiligheid, een van de nieuwe prioriteiten welke dit jaar (2019) naar boven is gekomen. Veel ouderen in het dorp zouden hier op latere leeftijd graag willen blijven wonen echter zijn de voorzieningen hiertoe nu onvoldoende om aan de vraag te voldoen. De dorpsraad heeft het op zich genomen om dit onder de aandacht te brengen bij de gemeente. In 2020 zullen we meer zicht gaan krijgen op de (on)mogelijkheden hieromtrent.

Veilige fietsverbinding Klein Eyssel - Strijbeek

In de openbare dorpsraad vergadering, 5 februari 2019, is dit onderwerp besproken en is er toen vanuit de gemeente medegedeeld dat dit niet mogelijk was gezien de groei van een beschermde plantsoort in de berm.

Na overleg in de dorpsraad is er besloten dit punt voor aankomend jaar nog op de agenda te houden omdat wij mogelijkheden zien waarop dit wel kan. Medio 2020 zal meer bekend worden of dit ook leidt tot andere inzichten vanuit de gemeente. Dit zal bepalend zijn voor eventuele vervolgstappen.

Netwerkdekking mobiele telefonie

Iedereen die op Dreef woont is er wel eens tegenaan gelopen. Even een belletje willen doen en vervolgens geen netwerk tot je beschikking hebben. Vanuit de dorpsraad willen we ons sterk maken om dit te gaan voorkomen. We zullen hier echter niet actief op volgen maar eerder monitoren welke stappen in dit dossier genomen worden. Dit omdat het een onderdeel is van de landelijke dekkingscampagne van het ministerie van Telecommunicatie.

Vanuit dit ministerie hebben ze zich gecommitteerd aan een oplopend landelijk dekkingspercentage wat dient te resulteren in een dekkingsgraad van 99,8% per 2027.

Ambulance beschikbaarheid

Dit onderwerp gaat over het beschikbaar hebben van de dichtstbijzijnde ambulance op het moment van noodgevallen. Dit kan zijn een ambulance uit Nederland of België.

In de huidige situatie is er een Europese wetgeving voor handen die dit mogelijk maakt. Deze wetgeving moet echter nog geïmplementeerd worden in de Belgische wetgeving. Daarnaast zijn er een aantal praktische zaken die uitgevoerd moeten worden voordat het mogelijk gaat zijn om een Nederlandse ambulance in MeerselDreef te krijgen. Denk hierbij aan het afstemmen van de noodsystemen tussen Nederland/België, toegang tot het telefoonnetwerk, etc.

Vanuit de dorpsraad zullen we dit onderwerp monitoren maar niet actief opvolgen. Het onderwerp is onder de aandacht echter dient op landelijk niveau verder uitgewerkt/opgepakt te worden.